Formulari de cerca

Borsa de treball temporal d'educadors socials
11/09/2017

Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat de data 8 d'agost de 2017, han estat aprovades les Bases per a la creació d'una Borsa de Treball Temporal d'Educadors Socials.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció i constitució de la borsa és de 15 dies hàbils comptadors des del dia següent a la inserció d'este anunci en el Tauler d'edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta, termini que finalitzarà el proper 18/09/2017 a les 14.00 hores.

 

Els drets d'examen a satisfer per a participar en el procés estan fixats en 35€, sense perjudici de les reduccions previstes en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels drets d'examen d'esta Mancomunitat (publicada en el BOP de Valencia de data 19 de setembre de 2016).

 

Aquest document i les bases reguladores de la convocatòria es poden trobar a l'Ajuntament d'Antella.