BAN TANCAMENT ASSUT ANTELLA

L’organització Mundial de la Salut va elevar l’11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets a escala nacional e internacional, va requerir l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta situació internacional. Així el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 amb les seues pròrrogues
posteriors.

Davant de les circumstancies extraordinàries que s’han donat, han constituït una crisi sanitària sense precedents i d’enorme magnitud, tant que fan prendre decisions pels òrgans implicats en el tema, per protegir als ciutadans des del punt de vista sanitari seguint les recomanacions sanitàries.

En el municipi d’Antella es troba la zona de l’Assut d’Antella i voltants que és de pública concurrència per prendre el bany i que realitzades les consultes pertinents als agents implicats, l’Acequia Real del Xúquer i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com a organisme de Conca, han expressat la seua voluntat de què no tenen cap inconvenient en la instal·lació de “vallats” o altres sistemes provisionals per impedir l’accés de persones a la zona.

Per la qual cosa, l’Alcaldessa-presidenta en ús de les atribucions que li confereix la normativa vigent en matèria de salut pública, ha procedit al tancament de l’accés a la zona de l’Assut d’Antella donat les circumstàncies de crisi sanitària produïdes per la COVID-19 i les recomanacions sanitàries efectuades per evitar el risc per la salut pública, davant de la manifestació en tal sentit realitzada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Sèquia Reial del Xúquer.

Antella, a la data de la signatura electrònica.

L’alcaldessa
M.ª Amparo Estarlich Martorell
 

BAN TANCAMENT ASSUT ANTELLA