NETEJA DE SOLARS I PARCEL·LES 2020

                                                ANUNCI 

En ús de les atribucions que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, confereix als alcaldes, l’Alcaldia-Presidència de l’ajuntament d’Antella ha dictat el BAN el contingut del qual es publica a continuació, per a general coneixement i compliment.

Ban Ordre de Neteja de Solars i parcel·les 2020

L’alcaldessa-presidenta d’aquest Ajuntament

Fa Saber:

Que en aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la protecció de la salubritat pública i la prevenció d’incendis són competència dels ajuntaments. En aquest sentit s’ha comprovat que al municipi hi ha un gran nombre de solars i parcel·les en el nucli urbà, urbanitzacions i colònies en els quals s’ha acumulat gran quantitat de mala herba, vegetació, residus sòlids i, en general, brutícia que són susceptibles d’originar situacions d’insalubritat i ris d’incendi.

L’article 22 de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern en el Terme d’Antella disposa l’obligació de tots els propietaris dels solars i els terrenys de mantindre’ls lliures de residus i amb les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic.

L’article 13 de l’Ordenança sobre ús i costums rurals en el terme d’Antella disposa l’obligació de tots els propietaris de finques rústiques de mantindre la parce·la en les mínimes condicions de neteja i salubritat exigibles, a fi d’evitar el risc d’incendis.

Per això, totes les persones propietàries de solars i pacel·les hauran de realitzar els treballs necessaris de neteja i condicionament abans del dia 15 de juliol de 2020, especialmente, pel que fa a la retirada dels residus que puguen haver-hi i també pel que fa a la retirada de la vegetació en els límits amb les parcel·les limítrofs on les labors hauran de realitzar-se amb més intensitat.

En el cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà incoar el corresponent expedient sancionador per presumpta infracció a les ordenances municipals.

Així mateix, es recorda que queda terminantment prohibit llançar fem o residus sòlids en solars i espais lliures de propietat pública o privada.

Antella, a la data de la signatura electrònica.

L’alcaldessa
Mª Amparo Estarlich Martorell