PLE EXTRAORDINARI 19-FEBRER-2020

BAN

 

        En compliment de la Resolulció de l'Alcaldia núm. 025/2020, de data 14 de febrer de 2020, es convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple, a celebrar al Saló de Sessions d'aquesta Casa Consistorial, el 19 de febrer de 2020 (dimecres), a les 18.00 hores, amb l’Ordre del Dia especificat a continuació.

 

ORDRE DEL DIA

ÚNIC. Aprovació Pressupost 2020.