PREINSCRIPCIÓ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL COLORINS

ADMISSIÓ I MATRICULA COLORINS 2020-2021

                      Calendari:

  • Presentació sol·licitud admissió: de l’8 al 16 de juny.
  • Llistes provisionals: 1 de juliol.
  • Reclamacions: de l’1 al 3 de juliol.
  • Llistes definitives: 10 de juliol.
  • Matrícules: del 13 al 29 de juliol.

El procediment d'admissió, reclamacions i matriculació  per al curs 2020/2021, es tramitarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://antella.sede.dival.es , o també es troba a la pàgina web municipal.

 

Documentació a presentar per la seu electrònica (S'adjunten els models de sol·licitud i declaració):

       

-Sol·licitud de la preinscripció en l’Escoleta Infantil Municipal Colorins (no es signarà manualment), cal marcar tots els documents que s’aporten.

-Volant d’empadronament de la residència habitual (s’autoritzarà a l’Ajuntament per a obtindre esta informació). En el cas de que els pares o els uelos no tinguen la residència en Antella, hauran d’aportar el volant del seu municipi).

-Llibre de família (escanejar les pàgines dels pares i de tots els fills i filles). No l’aportarà qui el va presentar el curs anterior.

-DNI/NIE del pare i la mare (escanejar les dues cares del DNI en el mateix full). No els aportarà qui el va presentar el curs anterior.

-SIP del xiquet o xiqueta. No l’aportarà qui el va presentar el curs anterior.

-Cartilla de la Seguretat Social (Model on conste el núm. d’afiliació del beneficiari/a que facilita l’INSS al nàixer el xiquet o xiqueta). No l’aportarà qui el va presentar el curs anterior.

-Informe de salut escolar o vacunació del xiquet o xiqueta (en cas de no disposar d’ell presentar declaració responsable que s’adjunta model, i que no es signarà manualment)

-Còpia dels últims rebuts pagats de l’IBI d’Urbana, de la taxa de la recollida del fem i de l’aigua potable de la vivenda  on es troba empadronat el xiquet/a, els seus pares o els seus avis.  (En cas de marcar este apartat i no adjuntar els rebuts, s’entén que s’autoritza a l’ajuntament per a obtindre el duplicat dels rebuts requerits).

NOTA: La sol·licitud i les declaracions no es signaran  manualment, perquè quedaran signades electrònicament al final quan es registre en la seu.

 

Telèfon de contacte de l’Ajuntament d’Antella per a consultes: 665.190.366