PROGRAMA BO RESPIR TERCERA EDAT 2020

PROGRAMA BO RESPIR DE TERCERA EDAT PER AL ANY 2020

 

A través del Programa bo respir, la Generalitat Valenciana finança diferents modalitats d’estàncies de caràcter temporal o no permanent en residencies de tercera edat, quan por necessitats que afecten a les persones majors o als seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten la atenció en un centre especialitzat que substitueixi les cures que, de forma habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit familiar.

REQUISITS: 

·Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver finalitzat en la activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat. També podran ser beneficiaris persones de 55 anys diagnosticades de Alzheimer o altres demències. ·Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana. ·Tindre la consideració de persones dependents, acreditada mitjançant informe mèdic. ·Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris establits. ·De forma excepcional i amb objecte de mantindré la unitat familiar,  podran sol·licitar el ingrés conjunt amb el sol·licitant principal, les persones majors o menors de 65 anys, que acrediten una de les situacions següents:  ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingresse en el mateix centre residencial que aquell. A estos efectes es consideraran discapacitats aquells que definix com a tals el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social i que tinguen un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. Termini per a la presentació de les sol·licituds

Fins el dia 14 de febrer de 2020

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2761