Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal d’Antella treballa per organitzar, custodiar, conservar i difondre la documentació produïda per l’Ajuntament amb els objectius de recolzar la gestió de les oficines, garantir el dret dels ciutadans a accedir a la informació continguda en els arxius i protegir i difondre el patrimoni documental. La cronologia d’aquesta documentació s’inicia en 1847.

 

DESCRIPCIÓ DE L'ARXIU

Història de la institució que conserva els fons d'arxiu

Les primeres referències de poblament són les restes d'un poblat iber dels  segles III a I a.C. on encara hi ha llenços de la muralla i s'ha trobat  ceràmica en abundància.
Després de conquerir València, el rei Jaume I conquistà Antella l’any 1244. Probablement, Guillem de Fabra, cavaller que va lluitar junt al rei durant la conquesta de València, fou el primer senyor d’Antella. Malgrat tot, la poblacio va ser morisca de manera majoritària fins al 1609, any en el qual una orde reial manà la completa expulsió dels moriscos.
Difós el Cens de Floridablanca del 16 de novembre de 1786 ,Antella tenia un cens de 688 habitants, dels quals 175 eren homes fadrins, 174 dones fadrines, 145 homes casats, 174 dones casades, 11 homes vidus i 27 dones vídues.
L'escriptura de redempció del senyoriu d'Antella. El 26 de gener de 1859 els veïns d'Antella, mitjançant una acta notarial, acorden pagar al comte de Ròtova, l'últim baró d'Antella, la quantitat de 400.000 reials de velló en compensació pels més de 20 anys que no li havien pagat les rendes (des de 1835) i perquè renunciara als drets que la casa comtal de Ròtova tenia sobre la baronia d'Antella. Antella, al igual que la resta de pobles de la Ribera, abandonava el feudalisme que s'havia mantingut des del segle XIII, per acollir el liberalisme, fins a hui.
Segle XX: Durant la Guerra del 1936-1939 iniciada amb la rebel·lió militar del 18 de juliol de 1936, Antella, així com la capital, València, va romandre fidel al govern de la República. Durant el conflicte hi moriren 21 veïns al front. Tots ells en l'Exèrcit Popular de la República.
El 20 d'octubre de 1982, el municipi i terme d'Antella patiren, com pocs, la Pantanada de Tous, popularment coneguda com "la pantanà", la gran inundació ocorreguda a conseqüència del trencament de la presa de Tous, a deu quilòmetres d'Antella, carretera amunt. El trencament del pantà originà una riuada de 16.000 m3/s. Es vetgeren afectats 290km2 de superfície.
La Pantanada de Tous ha estat la catàstrofe més gran de la història moderna del Pais Valencià, i deixà el poble d'Antella en una situació econòmica lamentable. Bona part del terme així com l'Assut d'Antella, hagueren de ser refets de bell nou. A base de molt d'esforç i sacrificis, la vila ha anat tornant a la normalitat.

 

Atribucions / fonts legals

Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius

 

Gestió de documents i política d'ingressos

L'arxiu municipal dóna servei a l'Ajuntament d’Antella, una institució que continua generant informació. Per tant anualment es transfereixen documents des de les oficines a l'arxiu. També s'accepten donacions.

 

Edifici
L'Arxiu Municipal es troba dividit en dos edificis, a l'edifici de l'Ajuntament i a la Casa de l’Arrossera.

    

FONS DOCUMENTALS

 

      Fons Ajuntament

 • Dates extremes: 1847 –
 • Contingut: Reuneix els documents produïts per l'Ajuntament d’Antella.
 • Accés: Lliure,  amb les excepcions establertes per la legislació vigent.

      Fons Cambra Agrària

 • Contingut: Reuneix els documents creats per la Germandat Sindical de Llauradors i Ramaders d’Antella i per la Cambra Agrària Local fins a la seua disolució.
 • Accés: Restringit, per motius de catalogació.

      Fons Falange Espanyola (FET i de les JONS)

 • Dates extremes: 1939 – 1973
 • Contingut: Reuneix els documents produïts per la delegació local de la Falange Espanyola.
 • Accés: Restringit, per motius de catalogació.

      Fons Jutjat de Pau

 • Dates extremes: 1871 – actualitat
 • Contingut: Reuneix els documents produïts pel Jutjat de Pau.
 • Accés: Restringit,  amb les excepcions establertes per la legislació vigent.

      Col·lecció de cartells

 • Contingut: Cartells d’activitats realitzades a Antella
 • Accés: Lliure.

      Hemeroteca

 • Dates extremes: 1974 – actualitat
 • Contingut:
 • - Llibres de festes, revistes i diaris locals / autonòmics.
 • - Xàrquia. Butlletí d’Informació Municipal d’Antella (1983 – 1987)
 • - Llibres de Festes Majors (1974 – actualitat)
 • - El Clairó. Revista Anual del Col·legi Públic “La Xarquia” (1997)
 • - La Lloca. Revista anual de l’Associció Cultural d’Antella Cilim (2007 – 2017)
 • - Notícies de premsa (1995 – 2019)
 • Accés: Lliure.
ACCÉS ALS DOCUMENTS

Horari d’atenció any 2020*

Gener: 14, 29

Febrer: 4, 18

Març: 3, 24

Abril: 7

Maig: 26

Juny: 10, 23

Juliol: 8, 22

Agost: vacances

Setembre: 8, 24

Octubre: 6, 27

Novembre: 10, 23

Desembre: 1, 15


*Els dies de visita estipulats poden patir variacions al llarg de l’any, per tant hi ha que confirmar amb anterioritat, el dia i hora en que es vol anar a consultar la documentació


Legislació que regula l'accés als documents

Constitució espanyola de 1978.
Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'arxius.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
SERVEIS DE L'ARXIU

- Servei intern, a l'Administració:

Servei de préstec a l'administració mitjançant el corresponent full de préstec. La documentació pot romandre durant tres mesos a les oficines i es procura un servei de consulta i préstec ràpid, eficaç i alhora segur.


- Servei extern, al ciutadà:

La consulta per particulars ha d'anar precedida d'una sol·licitud adreçada a Alcaldia.

Durant la consult la tècnica d'arxiu o algú delegat per ella ha d'estar present, per evitar deterioraments o pèrdues de documentació.

L'accés és gratuït i lliure, excepte per a aquells documents d'accés restringit que marca la legislació vigent o que presenten males condicions de conservació, fins que es procedisca a la seva restauració i digitalització.

La documentació municipal no podrà, en cap cas, sortir de les dependències de l'Ajuntament. I tampoc es pot accedir als depòsits documentals.

En el cas de consulta de la documentació del Jutjat de Pau, la sol·licitud anirà dirigida a aquest.


Biblioteca Auxiliar

Contingut: Publicacions editades tant per l’Ajuntament com per altres entitats.
Accés:Lliure.


RECURSOS
En aquest apartat s'estan recopilant aquells articles relacionats amb Antella que s'han publicat i es publicaran en diferents mitjans, com Butlletins d'Informació Municipal, revistes, llibres de festes, ...
Aquests articles es poden trobar, en els seus suports originals, a l'Arxiu Municipal.


APUNTS PER A LA HISTÒRIA


Quina nit la d’aquell dia
Per Bertmeu Carbonell i Montejano / Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 1, agost 1983. Pàg. 9-10.

Dades Històrics d’Antella
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 2, octubre 1983. Pàg.12.

Recuperem la nostra història
Per Alexandre Conejero Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 3, gener 1984.

L’agricultura a Antella després de la Pantanada – 82 –
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 4, abril 1984. Pàg. 2-6

De 25 d’abril a la normalització
Per Aleixandre Conejero i Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 4, abril 1984. Pàg. 12-13

L’evolució del Coneus al País Valencià
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 5, desembre 1984. Seccció Cultura. Pàg. 7-8

Apunts per a l’Història d’Antella
Per Eduardo Frigols Ortiz
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 5, desembre 1984. Seccció Cultura. Pàg. 9

Apuntes sobre el poblado ibérico de “La Creueta Alta” de Antella (Valencia)
Per Antonio Giménez Gil
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 6, abril 1985. Seccció Cultura. Pàg. 13-18

Una passa més cap a l’agermanament entre les dues Antelles (València – España - i Firenze – Italia - )
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 9, octubre 1986.

Los muertos de la Guerra Civil
Per Joan Josep Conejero Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 10, maig 1987. Pàg. 22-25.

Antella. Senyoriu i Baronia
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a El Clarió. Revista anual del Col·legi Públic “La Xarquia. Curs 96/97”, 1997. Pàg. 47-56.

La compravenda del lloc d’Alcàntera i els casats d’Antella, Càrcer i Beneixida, l’any 1441
Per Francesc Beltran i López
Publicat a Actes de la X Assemblea d’Història de la Ribera. Riuades i inundacions a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica. Antella, novembre 2004. Volum miscel·lani, Ajuntament d’Antella, 2006. Pàg. 157-168.

De 1707 a 2007, una visió actual
Per Joan Josep Conejero i Noguera
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2007. Pàg. 7-30.

Antella segle divuit
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2007. Pàg. 31-39.

30 anys d’eleccions a Antella (1977 – 2007)
Per Alejandro Conejero Noguera
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2007. Pàg. 59-81.

La vaga dels fematers en la València de 1878
Per Carles Xavier Senso i Vila
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 79-87.

L’expulsió dels Moriscos
Per Alejandro Conejero Noguera
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 7-35.

L’expulsió dels Moriscos a Antella
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 36-40.

Antella en els antecedents de l’expulsió dels moriscos
Per Carles Xavier Senso i Vila
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 41-44.

La Pilota Valenciana
Per Josep Joaquim Peris i Alberola
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 78-89.


ELS NOSTRES CARRERS

Carrer Damià Crua
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 3, gener 1984.

Carrer Josep Alberola
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 4, abril 1984. Seccció Els nostres carrers. Pàg. 16

Carrer El Palleter
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 5, desembre 1984. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 10

Blasco Ibañez
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 6, abril 1985. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 19

Avinguda Xúquer
Per Francesca Alberola i Giménez
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 7, juliol 1985. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 10

Plaça Major
Per Joan Josep Conejero Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 8, desembre 1985. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 7


GALERIA DE PERSONATGES

Andrés CRUA

Andrés Crua. Nuevas aportaciones entorno a la figura del pintor antellano.
Per Ester Alba Pagan
Publicat a Actes de la X Assemblea d’Història de la Ribera. Riuades i inundacions a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica. Antella, novembre 2004. Volum miscel·lani, Ajuntament d’Antella, 2006. Pàg. 303-321.

Ramón ESTARLICH I CANDEL

Cronista Oficial d'Antella "Ramón Estarlich i Candel
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 10, maig 1987. Pàg. 13

Salvador FUSTER I FURIÓ

Salvador Fuster i Furió, Un mestre del poble
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 7-13.

Exposició al voltant de Salvador Fuster i Furió
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 14-29.

Parla de Salvador Fuster …
CARTA DE FERNANDO ESCRIVÀ FURIÓ (Cosí de Salvador Fuster)
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 30-31.

Teresa LOZANO

Teresa Lozano. Un talent del Teatre
Per Leonardo Giménez
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 8, desembre 1985. Pàg. 8-9

Hermeto MONTEAGUDO I NADAL

Rèquiem per un republicà d’Antella. El tio Hermeto
Per Carles Xavier Senso i Vila
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 32-33.
CONTACTE
Plaça Major, 1
CP 46266 Antella


Mancomunitat de la Ribera Alta – Servei d’Arxius
Telèfon: 690 059 042
E-mail: arxius3@manra.org