Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal d’Antella treballa per organitzar, custodiar, conservar i difondre la documentació produïda per l’Ajuntament amb els objectius de recolzar la gestió de les oficines, garantir el dret dels ciutadans a accedir a la informació continguda en els arxius i protegir i difondre el patrimoni documental. La cronologia d’aquesta documentació s’inicia en 1847.

Descripció de l'Arxiu
HISTÒRIA DE LA INSTITUCIÓ QUE CONSERVA ELS FONS D'ARXIU

Les primeres referències de poblament són les restes d'un poblat iber dels segles III a I a.C. on encara hi ha llenços de la muralla i s'ha trobat ceràmica en abundància.
Després de conquerir València, el rei Jaume I conquistà Antella l’any 1244. Probablement, Guillem de Fabra, cavaller que va lluitar junt al rei durant la conquesta de València, fou el primer senyor d’Antella. Malgrat tot, la poblacio va ser morisca de manera majoritària fins al 1609, any en el qual una orde reial manà la completa expulsió dels moriscos.
Difós el Cens de Floridablanca del 16 de novembre de 1786 ,Antella tenia un cens de 688 habitants, dels quals 175 eren homes fadrins, 174 dones fadrines, 145 homes casats, 174 dones casades, 11 homes vidus i 27 dones vídues.
L'escriptura de redempció del senyoriu d'Antella. El 26 de gener de 1859 els veïns d'Antella, mitjançant una acta notarial, acorden pagar al comte de Ròtova, l'últim baró d'Antella, la quantitat de 400.000 reials de velló en compensació pels més de 20 anys que no li havien pagat les rendes (des de 1835) i perquè renunciara als drets que la casa comtal de Ròtova tenia sobre la baronia d'Antella. Antella, al igual que la resta de pobles de la Ribera, abandonava el feudalisme que s'havia mantingut des del segle XIII, per acollir el liberalisme, fins a hui.
Segle XX: Durant la Guerra del 1936-1939 iniciada amb la rebel·lió militar del 18 de juliol de 1936, Antella, així com la capital, València, va romandre fidel al govern de la República. Durant el conflicte hi moriren 21 veïns al front. Tots ells en l'Exèrcit Popular de la República.
El 20 d'octubre de 1982, el municipi i terme d'Antella patiren, com pocs, la Pantanada de Tous, popularment coneguda com "la pantanà", la gran inundació ocorreguda a conseqüència del trencament de la presa de Tous, a deu quilòmetres d'Antella, carretera amunt. El trencament del pantà originà una riuada de 16.000 m3/s. Es vetgeren afectats 290km2 de superfície.
La Pantanada de Tous ha estat la catàstrofe més gran de la història moderna del Pais Valencià, i deixà el poble d'Antella en una situació econòmica lamentable. Bona part del terme així com l'Assut d'Antella, hagueren de ser refets de bell nou. A base de molt d'esforç i sacrificis, la vila ha anat tornant a la normalitat.ATRIBUCIONS / FONTS LEGALS

Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'ArxiusGESTIÓ DE DOCUMENTS I POLÍTICA D'INGRESSOS

L'arxiu municipal dóna servei a l'Ajuntament d’Antella, una institució que continua generant informació. Per tant anualment es transfereixen documents des de les oficines a l'arxiu. També s'accepten donacions.EDIFICI
L'Arxiu Municipal es troba dividit en dos edificis, a l'edifici de l'Ajuntament i a la Casa de l’Arrossera.
Fons documentals

Fons Ajuntament

Dates extremes: 1847 –

Contingut: Reuneix els documents produïts per l'Ajuntament d’Antella.

Accés: Lliure,  amb les excepcions establertes per la legislació vigent.

Fons Cambra Agrària

Contingut: Reuneix els documents creats per la Germandat Sindical de Llauradors i Ramaders d’Antella i per la Cambra Agrària Local fins a la seua disolució.

Accés: Restringit, per motius de catalogació.

Fons Falange Española (FET y de las JONS

Dates extremes: 1939 – 1973

Contingut: Reuneix els documents produïts per la delegació local de la Falange Espanyola.

Accés: Restringit, per motius de catalogació.

Fons Jutjat de Pau

Dates extremes: 1871 – actualitat

Contingut: Reuneix els documents produïts pel Jutjat de Pau.

Accés: Restringit,  amb les excepcions establertes per la legislació vigent.

Col·lecció de cartells

Contingut: Cartells d’activitats realitzades a Antella

Accés: Lliure.

Hemeroteca

Dates extremes: 1974 – actualitat

Contingut:

- Llibres de festes, revistes i diaris locals / autonòmics.

- Xàrquia. Butlletí d’Informació Municipal d’Antella (1983 – 1987)

- Llibres de Festes Majors (1974 – actualitat)

- El Clairó. Revista Anual del Col·legi Públic “La Xarquia” (1997)

- La Lloca. Revista anual de l’Associció Cultural d’Antella Cilim (2007 – 2017)

- Notícies de premsa (1995 – 2019)

Accés: Lliure

Accés als documents
Legislació que regula l'accés als documents

Constitució espanyola de 1978.
Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'arxius.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Serveis de l'Arxiu
SERVEI INTERN, A L'ADMINISTRACIÓ

Servei de préstec a l'administració mitjançant el corresponent full de préstec. La documentació pot romandre durant tres mesos a les oficines i es procura un servei de consulta i préstec ràpid, eficaç i alhora segur.


SERVEI EXTERN, AL CIUTADÀ

La consulta per particulars ha d'anar precedida d'una sol·licitud adreçada a Alcaldia.

Durant la consult la tècnica d'arxiu o algú delegat per ella ha d'estar present, per evitar deterioraments o pèrdues de documentació.

L'accés és gratuït i lliure, excepte per a aquells documents d'accés restringit que marca la legislació vigent o que presenten males condicions de conservació, fins que es procedisca a la seva restauració i digitalització.

La documentació municipal no podrà, en cap cas, sortir de les dependències de l'Ajuntament. I tampoc es pot accedir als depòsits documentals.

En el cas de consulta de la documentació del Jutjat de Pau, la sol·licitud anirà dirigida a aquest.

Biblioteca Auxiliar

Contingut: Publicacions editades tant per l’Ajuntament com per altres entitats.
Accés: Lliure.

Material didàctic
En aquest apartat s'estan recopilant aquells articles relacionats amb Antella que s'han publicat i es publicaran en diferents mitjans, com Butlletins d'Informació Municipal, revistes, llibres de festes, ...
Aquests articles es poden trobar, en els seus suports originals, a l'Arxiu Municipal.

Símbols

Escut heràldic

DOGV Número 5345 (13/09/2006)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2006, del conseller de Jus-tícia, Interior i Administracions Públiques, per la quals’aprova l’escut de l’Ajuntament d’Antella (València).[2006/M10310]

«Escut quadrilong de punta redona. Partit i mig truncat. Al primer quarter, en camp d’or, una torre del seu color, maçon-ada de sable. Al segon quarter, en camp d’argent, un assut del seu color, sobreones d’argent i atzur. Al tercer quarter, en camp d’or, una àguila alaestesa de sable. Per timbre, corona reial oberta.»

Bandera

DOGV Número 6401 (19/11/2010)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2010, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual s’aprova la bandera del municipi d’Antella. [2010/12453]

“Bandera de proporcions 2:3. partida per mitat vertical. Primera, la torre del seu color, en camp groc. En la segona, l’assut amb tres ones de blau i plata o gris perla”

Honors, medalles i distincions

Cronista

Ramón Estarlich Candel

Ramón Estarlich Candel naix a Antella el 16 d'octubre de l'any 1.934 en una casa del Carrer Raval, hui Pintor Francisco Lozano. Fill únic del matrimoni format per Ramón i Josefa.

Després d'escolaritzar-se en el Col·legi Públic d'Antella va passar a estudiar amb el mestre Sr. Francisco Ribero en la Garrofera d'Alzira (Realenco).

Contínua la seua formació cultural amb els següents estudis i cursos:

 • 1949 - Batxiller. - Col·legi de la Puríssima P.P. franciscans en Ontenient, Acadèmia Nebrija a Alberic i després en l'Institut Juan de Ribera de Xátiva
 • 1954 - Topògraf – Institut Popular Politècnic de Sevilla.
 • 1955 - Radiotelegrafia i Radiotécnia – Institut Americà, Madrid
 • 1981 - Cap de Vendes - Iresco, Ministeri d'Economia i Comerç, Cambra de Comerç de València.
 • 1982 - Merchendising - Iresco, Ministeri d'Economia i Hisenda, Cambra de Comerç de València.
 • 1983 - Comerç Exterior – Iresco. Ministeri d'Economia i Hisenda. Cambra de Comerç de València.
 • 1984 - Cooperativisme i Cooperació. Universitat Politècnica de València.

En el món laboral ha treballat en els camps següents:

 • Agrícola. – Explotació agrària per compte propi de cultius d'horta, cereals, forestal i cítrics.
 • Ramadera. – Tractant de bestiar. - Cria i engreixament de bestiar de        llana i boví per compte propi i mitjançant pactes amb    recriadores.
 • Fabricació de cistelleria. -  Per a envasos de garrafes de vidre fets a mà amb canya i vímet.
 • Explotació forestal. – Recollida d'espart de la muntanya per a la seua posterior venda a yuteras i papereres.
 • Fabricació de cordelería. -  D'espart per a embalatges de productes         agrícoles.
 • Refrigeració Industrial. – Muntatge de cambres frigorífiques, ampollers, vitrines i altres aparells d'alta i de baixa temperatura.
 • Venedor. – Cap de Vendes de Zanussi Industrial a la Regió Valenciana.
 • Publicitat. - Organitzador del sistema de vendes de publicitat directa Jamival.
 • Administratiu. - Als quaranta anys d'edat guanya per oposició una plaça d'administratiu en la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de       València, actualment Bancaixa, i dins d'aquesta Entitat ha ocupat els llocs següents:
 • Encarregat de recollir fons a França als emigrants de la zona sud entre Narbona, Beziers i Carcasone.
  •  
 1. Servei de Promoció, actuant en labors de captació d'estalvi i vinculació de clients i en el suport i coordinació en l'obertura           de noves Oficines.
 2. Responsable del Servei d'Atenció al Client, atenent les reclamacions, queixes, suggeriments i consultes dels clients de Bancaixa.
 3. Recuperació de préstecs fallits.

 

Càrrecs en entitats i associacions

 • Cronista d'Antella des de l'1 de febrer de 1954, data del seu nomenament mitjançant sessió plenària. Ex - vicepresident de la Junta Directiva de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València.
 • Membre de l'Associació Nacional de Cronistes Oficials, de la qual ha sigut Vocal de la Junta Rectora durant 18 anys.
 • Vicepresident de la Unió d'Abonats a la plaça de Bous de València.
 • Delegat local a Antella de Lo Rat Penat.
 • Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana.
 • Membre de la Societat Espanyola d'Amics dels Castells.
 • Confrare Major d'Honor de la Real Confraria de La nostra Senyora del Puig.
 • Membre de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València.
 • Membre d'honor de la Societat d'Amics dels Molins de Vent.
 • Corresponsal del periòdic Llevant des de l'any 1.952 fins a l'any 1.983, en total 31 anys.
 • Corresponsal a València de Ràdio Nacional d'Espanya.
 • Col·laborador en programes de Festes d'Antella.
 • Col·laborador en la revista “Alberic informa”.
 • Col·laborador en l'Enditad Massís del Caroig.
 • Col·laborador en el Butlletí de la Caixa d'Estalvis de València

Publicacions (R)

LLIBRES PUBLICATS

 

 • Societat Protectora Musical d'Antella
 • 25 anys. Pantanada d'octubre de 1982 (2 edicions).
 • En col·laboració amb Marina Estarlich Martorell.
 • La Torre árab d’Antella.
 • La Baronia i l'Església d'Antella.
 • Ceràmica a Antella.
 • Diàleg d'aigües clares.

 

ALTRES PUBLICACIONS

 

 • Tríptic turístic d'Antella. Que inclou una descripció de la situació del poble, els seus monuments religiosos, civils, paratges d'interés i serveis de lliure accés per al ciutadà, que em sol·licite l'Entitat Massís del Caroig.
 • Fullet guia de l'exposició “Imatgeria religiosa d'Antella”. (Amb la meua filla). Que il·lustra i guia en la visita a l'exposició instal·lada a l'Església Parroquial i en l'Ermita del Crist de l'Agonia amb motiu de la X Assemblea d'Història de la Ribera i que ara forma part del meu projecte de museu etnogràfic.
 • Situació i perspectives d'Antella. Fullet divulgatiu del Massís del Caroig.
 • L'assut d'Antella. Fullet divulgatiu del Massís del Caroig.

Comunicacions

COMUNICACIONS A ASSEMBLEES DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA.

 

 • L'agricultura local. - Publicat en la Crònica de la X Assemblea. 1974.
 • La Séquia Real del Xúquer. - Publicada en la Crònica de la XI Assemblea. 1976.
 • Carta de poblament d'Antella. - Publicada en Crònica de la XII Assemblea. 1978.
 • Escriptura pública d'un dot. - Publicada en la XIII Assemblea. 1980.
 • Incidència sobre les ordenances de l'any 1845 de la Séquia Real del Xúquer. Publicada en la Crònica de la XV Assemblea. 1984.
 • Anotacions sobre la inundació d'octubre 1982. Publicada en la XVI Assemblea. 1986.
 • AnotacionEs sobre la inundacióN de octubre de 1982 a Antella. Publicada en la XVII Assemblea. 1988.
 • Expenedoria de pólvora. - Publicada en la Crònica de l'Assemblea. 2002.
 • Sistemes de regadiu en terres de secà. - Publicat en la Crònica de l'Assemblea de 2004.
 • La Puríssima, Patrona d'Antella. Publicat en l'Actes de l'Assemblea d'Orihuela. 2006
 • Calor i Fred.  Publicat en la crònica de la XXV Assemblea, 2006.
 • Jaume I i Antella. XXVI Assemblea, 2008
 • Corrals i cases a Antella. Assemblea Comarcal de Paterna. 2010.
 • El guarda de camp. XXVII Assemblea, 2010
 • Les Corts de Cadis. - Assemblea 2012.

 

 

COMUNICACIONS A CONGRESSOS DE CRONISTES NACIONALS

 

 • El pintor Francisco Lozano, XXVIII Congrés a Altea.
 • Antella una població morisca. Congrés en Oviedo. 2012
 • La medicina a Antella. Cogreso a Burgos 2014
 • Fineses a Andalusia.  Congrés en Carmona i Sevilla 2016

 

 

COMUNICACIONS A ASSEMBLEES D'HISTÒRIA DE LA RIBERA.

 

 • La Torre árab d’Antella. VIII Assemblea.  Sueca. 2000
 • Reatules de taulellets a la població d’Antella. IX Assemblea. Benifaió. 2002
 • La pantaná de 1982 a Antella. X Assemblea. Antella. 2004
 • El molí hidrahùlic d’Antella. XI Assemblea. Corbera. 2006
 • Comerç a Antella. XII Assemblea. Guadassuar. 2008
 • Moriscos. XIII Assemblea. Llombai. 2010
 • Dos generacions de musics antellans .- XIV Assemblea. Amb la meua filla. Benimodo
 • Medicina i metges a Antella. - XIV Assemblea. Amb la meua filla. Albalat de la Ribera.
 • Finezas, una generació de fotògrafs professionals. – Amb la meua filla. Villanueva de Castelló.

 

COMUNICACIÓ AL XVII CONGRÉS NACIONAL DE VEXILOLOGÍA.

 

 • Banderas de las Bandas de Música de Antella.

 

COMUNICACIÓ A les JORNADES DE CASTILLOLOGÍA

 

 • Desaparició de monuments feudals.

Ponències

PONÈNCIA JORNADES DE TOPONÍMIA A ALZIRA

 

 • Toponims d’Antella (En Marina Estarlich)

Treballs de recerca

GENERALITAT VALENCIANA.

 • Usos i costums desapareguts. - Treball de recerca que va sol·licitar la Direcció General de Justícia, realitzat per delegació de l'Ajuntament d'Antella (20/09/2002).

Articles publicats en revistes

 • Loores a la Inmaculada. Boletín número 89 del Colegio de Notarios de Valencia. 1959.
 • La gran Banda Sinfónica de músicos valencianos en Madrid. - Boletín número 34 de mayo de 1981. Caja de Ahorros de Valencia.
 • La Torre de Antella. Boletín núm. 34, mayo 1981, de la Caja de Ahorros de Valencia
 • Iglesia Parroquial de Puçol. - Boletín número 35 de junio de 1981. Caja de Ahorros de Valencia.
 • El Castillo de Albalat dels Sorells. - Boletín número 36 de julio-agosto 1981. Caja de Ahorros de Valencia.
 • El Castillo de Corbera. - Boletín número 37 de septiembre de 1981. Caja de Ahorros de Valencia.
 • La vendimia en Francia. - Boletín número 38 de octubre de 1981. Caja de Ahorros de Valencia.
 • La Ermita de Santa Ana de Játiva. - Boletín número 38 de octubre de 1981. Caja de Ahorros de Valencia.
 • El Castillo de Montesa. - Boletín número 39 de la Caja de Ahorros de Valencia, Noviembre de 1981.
 • La ermita-mezquita de Santa Ana de Simat de Valldigna. - Boletín número 40 de diciembre de 1981. Caja de Ahorros de Valencia.
 • Iglesia Parroquial de Santa Catalina de Valencia. – Boletín número 42 de febrero de 1982. Caja de Ahorros de Valencia.
 • Iglesia de San Félix, de Játiva. - Boletín número 43 de marzo de 1982. Caja de Ahorros de Valencia
 • El Convento y la Iglesia de Llombay. - Boletín número 44 de abril de 1982. Caja de Ahorros de Valencia
 • La luz de las imágenes de Segorbe- Boletín núm. 8 de 31 de diciembre de 2001 de la Asoc. de Jubilados de Bancaja,
 • Por el renacimiento de la tradición. Boletín núm. 9 de 31 de marzo de 2002, de la Asoc. de Jubilados de Bancaja.
 • La casona del Pinar.- Boletín núm. 12 de 15 de diciembre de 2002 de la Asoc. de Jubilados de Bancaja.
 • El teléfono de la esperanza.- Boletín núm. 13  del 15 de marzo de 2003 de la Asoc. de Jubilados de Bancaja.
 • Euroencuentros 2003.- Boletín núm., 14 del 15 de junio de 2003 de la Asoc. de Jubilados de Bancaja
 • Viaje a Asturias. - Boletín núm. 15 del 15 de septiembre de la Asoc. de Jubilados de Bancaja.
 • Al doctor Aragón, Libro editado por la Diputación de Valencia en marzo del 2007 con motivo del homenaje póstumo dedicado al cirujano de la plaza de toros de Valencia doctor Aragón.
 • Maderadas. – Boletín “El cañón del Júcar”. 2020.

Assemblees i congressos

ASSEMBLEES DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA EN LES QUALS HA PARTICIPAT COM A CRONISTA D'ANTELLA.

 • VI    Assemblea       1966 – València.
 • VII        “                    1968. - València – Orihuela.
 • VIII         “                  1970. - València – Alacant – Castelló.
 • IX            “                  1972  - València – Utiel – Requena.
 • X             “                  1974  - València – Benidorm – Onda.
 • XI            “                  1976  - València – Bocairent – Ontenient.
 • XII           “                  1978  - València – Xátiva.
 • XIII          “                  1980  - València -  Utiel - Requena.
 • XIV         “                  1982  - València – Xixona
 • XV          “                  1984  - València -  Biar.
 • XVI         “                  1986  - València -  Gandia – Xátiva - Sagunt.
 • XVII        “                  1988  - València – Torrevieja.
 • XVIII       “                  1990  - València – Alacant.
 • Comarcal      1990   - Altea
 • XIX     Assemblea    1992  - València – Peníscola.
 • XX          “                  1994  - València – Muro de Alcoy.
 • Comarcal      1995  - Lliria
 • XXI     Assemblea    1996  - València – Castelló de la Plana.
 • XXII        “                  1998  - València – La Valldigna – Santa Pola.
 • Comarcal      1999  - Camp de Morvedre
 • XXIII   Assemblea    2000  - València – Borriana.
 • XXIV     “                   2002  - València – Nules – Alcoi.
 • XXV     “                     2004  - València – Asp – Onda
 • Comarcal      2005  - Orihuela
 • XXVI Assemblea     2006  - València – Novelda – Alzira
 • XXVII    “                   2008  - València – Castelló – Sagunt
 • Comarcal  2009  - Paterna
 • XXVIII Assemblea 2010 –València – Chiva – Torrent
 • XXIX              “           2012
 • XXX               “           2014
 • XXXI          “        2016 – València - Orihuela

 

CONGRESSOS DE CRONISTES OFICIALS NACIONALS EN ELS QUALS HA PARTICIPAT COM A CRONISTA D'ANTELLA:

 • 1986 – XIII Congrés – València – Xátiva – Gandia – Sagunt.
 • 1987 – XIV        “                 - Betanzos (Galícia).
 • 1988 – XV             “  - Ceuta.
 • 1989 – XVI        “     - Ciudad Real
 • 1990 – XVII       “         - Còrdova.
 • 1991 – XVIII      “         - Àvila
 • 1992 – XIX        “                 - Madrid.
 • 1993 – XX         “                - Segòvia.
 • 1994 – XXI           “               - Còrdova.
 • 1995 – XXII      “                  - Ciudad Real.
 • 1996 – XXIII     “                  - Càceres – Castillo de Vielo (Portugal)
 • 1997 – XXIV     “                  - Ceuta.
 • 1998 – XXV      “                  - Madrid.
 • 2000 – XXVII    “                  - Badajoz – Olivenza i Portugal.
 • 2001 – XXVIII   “                  - Múrcia.
 • 2002 – XXIX     “                  - Altea (Alacant).
 • 2004   – XXX      “                - Torrevieja i Orihuela (Alacant)
 • 2005 – XXXI     “                  - Àvila
 • 2006 – XXXII   “                   - Comunitat Sud de Madrid
 • 2008 – XXXIV   “                 - Terol
 • 2009 – XXXV   “                  - Cazorla (Jaén)
 • 2011 – XXXVI  “                  - València
 • 2012 – XXXVIII “                 - Orihuela
 • 2013 – XXXIX          “           - Càceres
 • 2014 – XL                 “           - Oviedo
 • 2015 – XLI                “           - Jaén
 • 2016 – XLII   “           - Burgos
 • 2017 – XLIII “           - León
 • 2018 – XLIV “           - Carmona i Sevilla
 • 2019 – XLV  “           - Baeza i Úbeda

 

ASSEMBLEES D'HISTÒRIA DE LA RIBERA

 • 2000 – VIII                            Cullera
 • 2002 – IX                              Benifaió
 • 2004 – X Assemblea.         Antella
 • 2006 – XI      “                      Corbera
 • 2008 – XII     “                      Guadassuar
 • 2010 – XIII    “                      Llombai
 • 2011 – XIV   “                       Alginet
 • 2012 – XV                            Benimodo
 • 2014 – XVI               Albalat de la Ribera
 • 2016 – XVII              La Pobla Llarga
 • 2018 – XVIII             Villanueva de Castelló

 

ASSEMBLEA D'HISTÒRIA DE CULLERA

 • 2004 Cullera
 • 2006 Cullera
 • 2008 Cullera

 

 • CONGRÉS D’HISTÒRIA DE L´HORTA SUD
 • 2006 - Torrent
 • 2008 - Torrent
 • 2010 - Alaquás

 

ALTRES CONGRESSOS I ASSEMBLEES

 • 1998 València – Simposi: L'Església i els drets humans. Arquebisbat de València.
 • 2003 Benissanó – Jornades sobre castellología.
 • 2004 València – XVII CONGRÉS NACIONAL DE VEXILOLOGÍA. València i Alzira.
 • 2008 València – SIMPOSIUM INTERNACIONAL: SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL PLURILINGÜISME A EUROPA
 • 2009 València – CONGRÉS INTERNACIONAL: PROJECTE EUROPEU PAISATGES DE GUERRA.
 • 2012 Alzira – Jornades de Toponímia – Organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • 2012 Congrés – Convegno d’Onomastica (19, 20, 21 d’avril) Organitzat per la Universitat de València. Facultat de Filologia

Marina Estarlich Martorell

 • LLicenciada en Geografia i Història, secció historia, especialitat medieval.per la Universitat de València en 1986.
 • Diploma d'Estudis Avançats per la Universitat de València l'any 2002.

EXPERIÈNCIA LABORAL

 • Beca Arxiu Diputació de València. Beca Biblioteca Provincial de València.
 • Beca Biblioteca Provincial de València.
 • Biblioteques Universitàries Burjassot. Unificació Catàlegs de les quatre biblioteques.
 • Documentalista Setmanari el Temps.
 • Agència de Lectura el Perelló.
 • Ajuntament de Torrent. Funcionària de carrera, admistració especial, biblioteca.
 • Coordinadora de la Biblioteca Pública Municipal “Metro”. Ajuntament de Torrent

AJUNTAMENT D’ANTELLA

 • Cronista Oficial d'Antella, des del 22 de juliol de 2010, data del seu nomenament mitjançant sessió plenària.
 • Cronista Nacional d’Espanya.
 • Comissària dels actes commemoratiusde la celebració de XXV Aniversari Jaume I.
 • Secretària local en la X Assemblea d’història de la Ribera celebrada a Antella en 2004.
 • Membre del Secretariat permanent de l’Assemblea d’història de la Ribera.
 • Comissària dels actes commemoratius de la celebració de XXV aniversari de la “Pantanada”.
 • Comissària dels actes commemoratius del 400 aniversari de la Carta Pobla d'Antella.
 • Secretària dels actes commemoratius del naixement de Jaume I.

Associacions (M)

 • Secretària de Bibliotecaris Sense Fronteres, de l’Associació de Bibliotecaris Valencians, des de novembre de 2003 fins al 22 de maig de 2010.
 • Vicesecretària de la Comissió Executiva de l’Associació de Bibliotecaris Valencians, des de gener de 2006 fins a maig de 2007
 • Secretària de la Comissió Executiva de l’Associació de Bibliotecaris Valencians, des del 12 de maig de 2007 fins a 22 de maig de 2010.
 • Vicepresidenta del COBDCV des de 21 de febrer de 2010-2013.

Publicacions (M)

PUBLICACIONS HISTÒRIA LOCAL I DE LA RIBERA

 • ESTARLICH MARTORELL, M y GIMENEZ CHORNET, V. (1986) Preus d’arrendaments de la terra a Alberic(1759-1841) en: Al-gezira. Revista d’Estudis d’Historics-Ribera alta nº 2, octubre. Alzira: Ajuntament,
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2002) Retaules de taulells a la població d’Àntella. En: Actes de la IX Assemblea d’Història de La Ribera: Benifaió, novembre de 2002.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2004) La baronía y la iglesia de Antella.; Pons Alós, V. prol. (Valencia)(Nácher).
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M.(2004) Parroquia de la Puríssima Concepció d'Antella [València: s. n]
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M.(2004). La torre àrab d'Antella. [València] : Martín Impresores]
 • BOLTES ALANDI, S. y ESTARLICH MARTORELL, M (2004)”Els  serveis bibliotecaris a la Ribera” en Riuades i inundacions a la ribera del Xuquer en la perspectiva histórica. Assemblea d’Història de la Ribera(10.2004.Antella)Antella. Ajuntament.
 • ESTARLICH MARTORELL, M “Bibliografia de riuades i inundacions a la Ribera del Xúquer”. Pendientes de publicación en el volumen monográfico de la Assemblea d’Història de la Ribera (2004. Antella) por la Universidad de Valencia
 • ESTARLICH MARTORELL, M, ed. Lit. (2006) Actes de la X Assemblea d´Història de la Ribera (10ª. 2004. Antella): volum miscel·lani. Antella: Ajuntament.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M.(2006) El molí hidrahùlic d’Antella. En: Actes d ela XI Assemblea. Corbera.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M.(2008) Comerç en Antella. En. Actes de la XII Assemblea d’Història de la Ribera. Guadassuar. 
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2010) Carta Pobla d'Antella: 22 de juliol 1610  [Antella] : Ajuntament d'Antella,
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2010) Cerámica en Antella. Antella: Ajuntament d'Antella.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2010) Diálogo de aguas claras. Antella: Ajuntament d'Antella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M (2012)“Retaules de taulellets a Antella” en : assemblea d’Història de la Ribera(15.2012.Benifaio).
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2012) “Topònims antellans” en Actes de la VI Jornada d’Onomàstica. (6ª.2012.Alzira)València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2012). Dos generacions de musics antellans .en: Actes de la XIV Asamblea d’Història de la Ribera. Benimodo.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2012) Toponims a la població d'Antella. En: VI Jornada d’Onomàstica, Toponímia i Antroponímia de la Ribera. Alzira.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M.  (2012) Antella una població morisca. En: Actas del Congreso de cronistas de España. Oviedo.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2014). Medicina i metges en Antella. En: Actes de la XIV Assemblea d’Història de la Ribera. Albalat de la Ribera.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2014). La medicina a Antella. En: Actas del Congreso de cronistas de España. Burgos.
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2016). Fineses a Andalucia. En: Actas del Congreso de cronistas de España. Carmona i Sevilla
 • ESTARLICH CANDEL, R. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2018) Finezas, una generación de fotógrafos profesionales. En: Actes de l’Assemblea de Història de la Ribera. Villanueva de Castelló.
 • Folleto guía de la exposición “Imaginería religiosa de Antella”.
 • Col·laboració en programes de festes patronals.

 

ALTRES PUBLICACIONS

 • Las cerámicas tipo Paterna de las excavaciones de la torre de Torrent”. [varios autores].1982 Publicado en la revista Torrens, nº 1. Torrent: Ajuntament
 • BOLTES ALANDI, S. y ESTARLICH MARTORELL, M.(1988)” Catálogo Arxivo Parroquial de Turis”. en Assemblea Historia de la Ribera(5ª.1988.Almussafes). Ajuntament: Almussafes.
 • ESTARLICH MARTORELL, M y GINER SÁNCHEZ, A.(1997) “Els centres de lectura municipals a la comunitat Valenciana: potencial y debilitat: Segona ponencia” en Jornades sobre Cultura en al Comunitat Valenciana.(2ª.1996.Valencia)València: Consell Valencià
 • BOLTES ALANDI, S. y ESTARLICH MARTORELL, M.(1990) "El festeig a Torrent abans de la Guerra Civil" en Actas del II Congrés d'Historia de l'Horta-Sud. Celebrado en Torrent en octubre de 1990.
 • BOLTES ALANDI, S. y ESTARLICH MARTORELL, M. (1990)"El temps de la vida: la família a Torrent a finals del segle XIX i principis del segle XX". en: Torrent imatge gràfica: la gent i la ciutat (1860-1960). Torrent: Ajuntament.  ISBN 84-923304-1-4
 • BOLTES ALANDI, S. y ESTARLICH MARTORELL, M. (2002) ”Las bibliotecas públicas de L'Horta Sud al servicio de la comunidad” en La biblioteca pública, portal de la sociedad de la información.  Congreso Nacional de Bbibliotecas Publicas (1º. 2002. Valencia).
 • ATERO CIGALAT, A y Marina ESTARLICH MARTORELL (2002)" Contes multicolors: projecte intermunicipal de narració oral per a adults''…et al. en. I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, (1º.2002.Valencia). [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura,
 • ESTARLICH MARTORELL, M. (2007). La impressió de llibres pels jurats de la ciutat de València al segle  XVII .Proxima publicació en les Actes del IV Congrés d'Història de l'Horta Sud celebrat en Torrent.

Fills predilectes

Francisco Lozano Sanchis

Pintor, professor i acadèmic espanyol

 

José Barber Sanchis

 

Ramón Estarlich Candel

Cronista d'Antella.

Acord: 10/12/2004

Publicacions

General

Quina nit la d’aquell dia
Per Bertmeu Carbonell i Montejano / Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 1, agost 1983. Pàg. 9-10.
Dades Històrics d’Antella
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 2, octubre 1983. Pàg.12.
Recuperem la nostra història
Per Alexandre Conejero Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 3, gener 1984.
L’agricultura a Antella després de la Pantanada – 82 –
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 4, abril 1984. Pàg. 2-6
De 25 d’abril a la normalització
Per Aleixandre Conejero i Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 4, abril 1984. Pàg. 12-13
L’evolució del Coneus al País Valencià
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 5, desembre 1984. Seccció Cultura. Pàg. 7-8
Apunts per a l’Història d’Antella
Per Eduardo Frigols Ortiz
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 5, desembre 1984. Seccció Cultura. Pàg. 9
Apuntes sobre el poblado ibérico de “La Creueta Alta” de Antella (Valencia)
Per Antonio Giménez Gil
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 6, abril 1985. Seccció Cultura. Pàg. 13-18
Una passa més cap a l’agermanament entre les dues Antelles (València – España - i Firenze – Italia - )
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 9, octubre 1986.
Los muertos de la Guerra Civil
Per Joan Josep Conejero Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 10, maig 1987. Pàg. 22-25.
Antella. Senyoriu i Baronia
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a El Clarió. Revista anual del Col·legi Públic “La Xarquia. Curs 96/97”, 1997. Pàg. 47-56.
La compravenda del lloc d’Alcàntera i els casats d’Antella, Càrcer i Beneixida, l’any 1441
Per Francesc Beltran i López
Publicat a Actes de la X Assemblea d’Història de la Ribera. Riuades i inundacions a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica. Antella, novembre 2004. Volum miscel·lani, Ajuntament d’Antella, 2006. Pàg. 157-168.
De 1707 a 2007, una visió actual
Per Joan Josep Conejero i Noguera
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2007. Pàg. 7-30.
Antella segle divuit
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2007. Pàg. 31-39.
30 anys d’eleccions a Antella (1977 – 2007)
Per Alejandro Conejero Noguera
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2007. Pàg. 59-81.
La vaga dels fematers en la València de 1878
Per Carles Xavier Senso i Vila
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 79-87.
L’expulsió dels Moriscos
Per Alejandro Conejero Noguera
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 7-35.
L’expulsió dels Moriscos a Antella
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 36-40
Antella en els antecedents de l’expulsió dels moriscos
Per Carles Xavier Senso i Vila
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 41-44.
La Pilota Valenciana
Per Josep Joaquim Peris i Alberola
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2009. Pàg. 78-89.

 

Els nostres carrers

Carrer Damià Crua
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 3, gener 1984.
Carrer Josep Alberola
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 4, abril 1984. Seccció Els nostres carrers. Pàg. 16
Carrer El Palleter
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 5, desembre 1984. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 10
Blasco Ibañez
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 6, abril 1985. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 19
Avinguda Xúquer
Per Francesca Alberola i Giménez
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 7, juliol 1985. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 10
Plaça Major
Per Joan Josep Conejero Noguera
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 8, desembre 1985. Secció Els nostres Carrers. Pàg. 7

 

Galeria de personatges

Andrés Crua

Andrés Crua. Nuevas aportaciones entorno a la figura del pintor antellano.
Per Ester Alba Pagan
Publicat a Actes de la X Assemblea d’Història de la Ribera. Riuades i inundacions a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica. Antella, novembre 2004. Volum miscel·lani, Ajuntament d’Antella, 2006. Pàg. 303-321.

Ramón Estarlich i Candel

Cronista Oficial d'Antella "Ramón Estarlich i Candel
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 10, maig 1987. Pàg. 13

Salvador Fuster i Furió

Salvador Fuster i Furió, Un mestre del poble
Per Joan Francesc Herrero i Piqueres
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 7-13.
Exposició al voltant de Salvador Fuster i Furió
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 14-29.
Parla de Salvador Fuster …
CARTA DE FERNANDO ESCRIVÀ FURIÓ (Cosí de Salvador Fuster)

Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 30-31.

Teresa Lozano

Teresa Lozano. Un talent del Teatre
Per Leonardo Giménez
Publicat a Xàrquia. Butlletí Municipal d’Antella, núm. 8, desembre 1985. Pàg. 8-9

Hermeto Monteagudo i Nadal

Rèquiem per un republicà d’Antella. El tio Hermeto
Per Carles Xavier Senso i Vila
Publicat a La Lloca. Revista anual de l’Associació Cultural d’Antella Cilim, 2008. Pàg. 32-33.

 

Notícies

11/06/2020 - L'Arxiu Municipal d'Antella es suma a la campanya #ElsNostresArxius de l'Associació d'Arxivers Valencians

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius, el 9 de juny, l’Associació d’Arxivers Valencians ha impulsat la campanya en línia “Els nostres Arxius”, per a donar a conéixer els arxius valencians a tota la comunitat arxivística, organitzacions, usuaris i societat en general.
L’Arxiu Municipal d’Antella s’ha sumat a aquesta iniciativa per a donar respostes a aquestes preguntes i donar a conéixer què són els nostres arxius: les seues principals característiques, quins serveis prestem,…

Vore la notícia completa ací

04/05/2020 - Fase 0 en l'obertura dels arxius

Fase 0 en l'obertura dels arxius

L'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, del Ministeri de Sanitat, estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis així com dels arxius públics (BOE 03/5/2020). Igualment, en conseqüència, la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana ha desenvolupat un protocol d'actuació per a la desescalada dels serveis d'arxius.
Durant aquesta fase, els arxius prestem serveis preferentment per via telemàtica, mitjançant peticions que es faran principalment per correu electrònic o bé al telèfon. Per atendre aquestes consultes o sol·licituds es proporcionarà la informació oportuna o es lliuraran les corresponents còpies digitals fins a un màxim de 25 unitats. Les sol·licituds s'atendran per ordre de recepció.
No obstant això, els/les ciutadans/anes podran sol·licitar la consulta presencial a través de cita prèvia de fins a deu documents o unitats d'instal·lació física. En cap cas es podrà tractar de materials especials. Però, els arxius que no compten amb espais i dependències propis no estaran obligats a la prestació dels serveis presencials.
Seran ateses de manera prioritària les peticions d'informació i les còpies de documents que hagen d'aportar-se en procediments administratius i judicials i totes aquelles que, pel seu caràcter urgent, no admeten demora en la prestació. Queden garantits els serveis que presten els arxius a les administracions públiques mitjançant el préstec administratiu de documents i expedients.