Recaptació

El servei de recaptació és l'encarregat del procediment integral de gestió recaptatòria dels tributs, taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament d'Antella.

 Adreça de correu electrònic: recaudacion@antella.es

 

Documentació per descarregar: